Sadržaj rada ordinacije

Ordinacija za neurologiju za decu, omladinu i odrasle ,,Iskra” je visoko specijalizovana, i subspecijalizovana, zdravstvena ustanova sa sedištem u Beogradu, u ulici Rudnička 6 na Vračaru.

Misija ordinacije za razvojnu neurologiju je da na najbolji način zadovolji potrebe društva za uslugama neurološke prirode u razvojnom dobu, kao i potrebe koje se tretiraju usko povezanim disciplinama.
Kao takva, ordinacija teži da prati savremene tokove u pogledu dijagnostičke i terapijske delatnosti u pomenutim oblastima, i tako bude lider u oblasti tretiranja teškoća neuropsihijatrijske prirode u razvojnom dobu.

Delatnost obuhvata preventivnu zaštitu, lečenje i unapređenje zdravlja dece i omladine iz delokruga neurološke i psihijatrijske zaštite, rano otkrivanje oboljenja i oštećenja funkcije mozga i nervnog sistema kao i narušenog mentalnog sklada kod dece i omladine, te lečenja, tretmana i rehabilitacije. U tom cilju sarađuje se sa srodnim specijalistima: pedijatrima, neurooftamolozima, psiholozima, neuroradiolozima, otorinolaringolozima (fonijatrima) i drugima.

Sa tradicijom i kvalitetom brojnih eksperata specijalizovanih da se suoče sa problemima neurološke prirode kod najmlađe populacije, ordinacija Iskra je prva privatna ordinacija ovog tipa kod nas.

Neurofiziološka dijagnostika

EEG pregledi dece i omladine u budnom stanju, uz obaveznu primenu standardnih metoda aktivacije (hiperventilacija, foto i druge vrste senzorne stimulacije), i specijalnih metoda aktivacije (u produženom indukovanom spavanju, post – deprivacionom spavanju i dr.), uz primenu poligrafije na 13-to i 16-to kanalnom EEG aparatu.

EEG – klinička opservacija i testovi provokacije kod raznih poremećaja svesti u cilju diferencijalne dijagnostike epileptičnih i neepileptičnih poremećaja.

EEG dijagnostika raznih tipova epilepsija i epileptičnih sindroma dečjeg doba i njihova klasifikacija u skladu sa međunarodnim kriterijumima, radi određivanja antiepileptične terapije izbora. Dijagnostika neuroloških oboljenja vrši se i primenom metoda merenja multimodalnih evociranih potencijala (vizuelni, auditivni i somatosenzorni).

Dijagnostička obrada

1. Pregled

Rutinski se kod svi bolesnika uradi neurološki i psihijatrijski pregled.

2. Dijagnoza

Pored toga postoje dijagnostičke procedure koje se rade: EEG, EMG i evocirani potencijali (EP).

3. Tretman

U skladu sa zadatom dijagnozom, pacijent započinje potreban tretman uz nadzor specijalista.